Biała lista podatników VAT – to ważne!

W dniu realizacji przelewu na rzecz Twojej agencji, Warta będzie zobowiązana sprawdzać, czy rachunek rozliczeniowy, który wskazałeś na fakturze wystawionej dla Warty, znajduje się w Wykazie podatników VAT.

Biała lista podatników VAT – to ważne!

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2020 r. w przypadku płatności dokonywanych przez Wartę na Twój rachunek bankowy, niefigurujący w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT [Wykazie podatników VAT], Warta będzie dokonywać zawiadomienia właściwego dla Ciebie naczelnika urzędu skarbowego o rachunku bankowym, na który zrealizowany został przelew.

Terminowa i prawidłowa realizacja płatności na rzecz Twojej agencji jest jednym z podstawowych założeń naszej współpracy. Chcielibyśmy realizować ten cel bez przeszkód formalnych, dlatego też zwracamy się z prośbą o:

1)      Weryfikację Twojego statusu w Wykazie podatników VAT jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego z VAT [podmiotowo lub przedmiotowo]

2)      Weryfikację Twoich danych w Wykazie podatników VAT

3)      Weryfikację, czy w Wykazie podatników VAT znajduje się rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze do rozliczeń z Wartą

Wyszukiwarka Wykazu podatników VAT

W dniu 2 września 2019 r. na stronach Ministerstwa Finansów została udostępniona wyszukiwarka Wykazu podatników VAT. Jej udostępnienie jest efektem nowelizacji ustawy o VAT. Wykaz zawiera między innymi informacje o statusie podatników VAT [czynny lub zwolniony], a także nazwę, nr NIP i REGON, adres siedziby i rachunki rozliczeniowe wykazane w formularzach CEiDG lub NIP.

Status podmiotu

Wykaz podatników VAT zawiera podmioty:

  • zarejestrowane jako „podatnik VAT czynny” lub „podatnik VAT zwolniony” [w tym podmioty których rejestracja została przywrócona]
  • w odniesieniu do których nie dokonano rejestracji albo które wykreślono z rejestru jako podatnika VAT

Rachunek rozliczeniowy

Zgodnie z art.96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT Wykaz podatników VAT zawiera numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym [NIP lub CEIDG] i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR [System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej] w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Czyli w wykazie powinny być rachunki bankowe spełniające łącznie wszystkie poniższe warunki:

  1. Jest rachunkiem rozliczeniowym
  2. Został zgłoszony na druku NIP lub CEiDG
  3. Został potwierdzony przez STIR

Uwaga: mając powyższe na względzie,  w wykazie nie znajdą się np. ROR.

Jak dokonać weryfikacji?

1)      Należy  wejść na stronę Ministerstwa Finansów i przejść do wyszukiwarki, korzystając z poniższego adresu

https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat

2)      Zaznaczyć pole wyboru po danym parametrze [NIP, REGON, numer rachunku, nazwa]

3)      W puste pole wpisać wartość właściwą dla danego parametru i nacisnąć „szukaj”

4)      Jeśli nie ma błędu w parametrze, wyświetli się raport, który w nagłówku będzie miał nazwę kontrahenta, a w dalszych polach m.in. jego NIP, REGON i siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności oraz wszystkie rachunki rozliczeniowe zgłoszone do organów skarbowych

5)      Jeśli podatnik istnieje w Wykazie, wyświetli się komunikat „Figuruje w rejestrze VAT”, a jeśli podatnika nie ma w rejestrze, to wyświetli się komunikat „Nie figuruje w rejestrze VAT”

6)      Jeśli podatnik istnieje w Wykazie, ale nie ma rachunku rozliczeniowego, to raport się wygeneruje z pustym polem dedykowanym do wyświetlenia rachunku lub pojawi się komunikat [w przypadku wyszukiwania po parametrze „numer konta”] – „Rachunek nie figuruje w wykazie”

7)      Należy wygenerować raport, korzystając z pola „Drukuj potwierdzenie” lub zrobić print scrn w przypadku komunikatów negatywnych

Wszystkie nieprawidłowości stwierdzone w wyniku wyszukiwania, należy wyjaśniać z urzędem skarbowym właściwym dla siedziby lub miejsca prowadzenia przez Ciebie działalności.

Adres e-mail, na który można zgłaszać wątpliwości i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Wykazu podatników VAT: WykazPodatnikow@mf.gov.pl

Pod adresem https://www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi można znaleźć dodatkowe informacje.

 

Oceń Artykuł